KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

32/2319616

sklep@esjot.info

Regulamin

Formularz kontaktowy
 •  

REGULAMIN SPRZEDAŻY

ustanowiony dnia 10-06-2015 przez przedsiębiorcę PPHU eSJot J. Sebzda określa zasady związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.esjot.info

Ogólne warunki sprzedaży
Warunki sprzedaży obowiązujące w Sklepie, a w szczególności informacje o zasadach zamawiania i realizacji umowy, informacje o dostępnych formach płatności i dostawy oraz o sposobach reklamacji i rezygnacji z zakupów poprzez odstąpienie od umowy.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Zasady funkcjonowania Sklepu, a w szczególności informacje o warunkach korzystania z wirtualnego koszyka i formularza służącego do składania zamówień oraz określenie warunków technicznych, jakie powinna spełniać przeglądarka internetowa i komputer użytkownika.

Polityka prywatności i plików Cookies
Informacje dotyczące prywatności użytkowników, a w szczególności jakie informacje są zapisywane na urządzeniu użytkownika oraz o anonimowych statystykach zbieranych dla lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników i optymalizacji Sklepu.

Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem 32/2319616 w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@esjot.info, na którą obsługa odpowiada w terminie do 72 godzin.OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Sprzedawca : przedsiębiorca działający pod firmą PPHU eSJot J. Sebzda  i posługujący się numerem Regon: 270000806 oraz numerem NIP: 6311079662, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;

Siedziba Sprzedawcy : ul. Młyńska 4, 44-100 Gliwice

Adres korespondencyjny Sprzedawcy : jw.

Zamawiający : osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;

Sklep : internetowy dostępny pod adresem http://www.esjot.info, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

 

Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza Zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającegozakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupującylub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie  Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia– przedmiot umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.esjot.info, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Umowa sprzedaży : umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Wada– zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym, w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Informacje przedstawione w sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen , stanowią ofertę sprzedaży.

W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w sklepie należy złożyć Zamówienie.

Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
a) nazwisko imię lub nazwę firmy
b) numer telefonu do kontaktu związanego z zamówieniem
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres do wysyłki lub i adres do korespondencji

Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale Ochrona danych osobowych.

Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.

Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze tj. poniedziałek-piątek  w godzinach 08.00-16.00

Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.

Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.

Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale  Warunki płatności.

Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale  Warunki dostawy.

 

Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale Reklamacje.

Zamawiający może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale Odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.

Warunki płatności

Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia. Sprzedawca wystawia za zakupione rzeczy fakturę , wystawioną zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.

Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
a) za pobraniem
b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy
c) przelew bankowy przed dostawą

Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.

Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.

Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

Warunki Dostawy

Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak nie później niż w ciągu 14 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.

Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych rzeczach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.

Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.

Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
a) dostawa na adres Odbiorcy
b) odbiór osobisty u Sprzedawcy

Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach. Zamawiającyma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej odbiorem od Przewoźnika.

 

REKLAMACJE

Wszystkie towary w sklepie esjot.info są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. 

Sprzedawca jest zobowiązany do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.2014, poz 12) w tym art. 556-576 oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi lub gwarancji.

 • Rękojmia jest odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towaru. Wada fizyczna ma miejsce gdy towar jest niezgodny z umową. Niezgodność ta ma miejsce gdy:
 • a) towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze wzglądu na cel lub takich, których istnieniu klient został zapewniony
 • b).towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę, a ten nie zgłosił zastrzeżeń
 • c). towar został wydany w stanie nie zupełnym np. brak elementu w komplecie.

 Gwarancja jest to dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (producenta lub dystrybutora) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych przez gwaranta.

Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i żądać jednego z czterech działań:

1) wymiana towaru na nowy, wolny od wad,

2) naprawy towaru,

3) obniżenie ceny towaru,

4) odstąpienie od Umowy sprzedaży z zastrzeżeniem, sytuacji gdy wada jest nieistotna lub sytuacji kiedy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności  dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli  doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Zamawiającywiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży oraz gdy towar nie ma właściwości wynikających z zapewnień publicznych, o których Sprzedawca nie wiedział i oceniając obiektywnie nie mógł wiedzieć. 

Podstawą wszystkich powyższych informację są przepisy z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.2014, poz 12) w szczególności art. 556-576, które regulują również wszystkie pozostałe sytuacje i działania nie ujęte w regulaminie. 

Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną. 

Reklamację należy zgłosić drogę elektroniczną na adres e-mail: podając symbol reklamowanego towaru (lub inne dane umożliwiające jego identyfikację) swoje dane, datę zakupu i informację o zgłaszanej wadzie towaru. Po otrzymaniu zgłoszenie reklamacyjnego Sprzedawca udzieli szczegółowych informacji dotyczących dalszego postępowania. Do reklamowanego towaru należy załączyć wypełniony formularz dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w zależności od rodzaju dowód zakupu:

 • oryginał w przypadku paragonu,
 • kserokopię lub skan w przypadku faktury VAT. 

Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zamawiający może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający zaznaczył, że wyraża zgodę  na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi  kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zamawiającego ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Zamawiającego koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Zamawiającego.
 10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz  wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego i na jego wyraźne życzenie;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z realizacją zamówienia , jest Sprzedawca.

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny i niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:
  a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
  b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 - a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 - b) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
  a) nazwisko i imię lub dane firmy
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres do wysyłki i lub adres do korespondencji
  e) Numer Identyfikacji Podatkowej
 6. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Zamawiającemu przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

·        Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

·        Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

·        Zawartość sklepu internetowego esjot.info  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

 

·        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia powstałe wskutek podania przez Klienta błędnych danych oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.

·        W sprawach nie uregulowanych regulaminem sklepu internetowego esjot.info obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

·        Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.


 


Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl